JeCo's ontwikkelen samen met TC nieuw beleid

ZUIDHORN - Vanuit de TC en de JeCo's is al een tijdje de behoefte om nieuw beleid te ontwikkelen. De TC en de JeCo's zijn zich natuurlijk bewust van het feit dat er 

knelpunten

nog een hoop dingen beter kunnen ondanks alle positieve dingen en de goede inzet van onze jeugdtrainers. 

Op deze avond 2 nieuwe oude bekenden aanwezig. Manon Brander loopt mee omdat Manon Bos het steeds drukker krijgt met school, daarnaast is Jantine de Vries bereid gevonden om het proces te begeleiden en om structureel meer begeleiding en ondersteuning te geven aan het jeugdbeleid. 

De TC is natuurlijk erg blij met deze ontwikkeling, uiteraard zullen verbeteringen vooral op langere termijn zichtbaar zijn maar het begin is er. 

De avond werd begonnen met een korte inleiding van Christiaan op de plaats van de JeCo in de organisatie maar ook hoe de ontwikkeling van ons jeugdbeleid zich verhoud tot het beleid van het bestuur en die van de TC. 

Daarna werd begonnen om alle knelpunten te inventariseren op een post-it, elk probleem werd apart benoemd en daarna een score gegeven, daaruit ontstond dus een prioriteitenlijst die daarna bediscussieerd werd. 

Deze zelfde problemen werden daarna gebruikt voor het nieuw te vormen jeugdbeleid, alle problemen die met elkaar gerelateerd waren werden in categorieen gezet. Hieruit kwamen de 3 punten naar voren waar de komende jaren beleid op gevoerd moet worden.

1. Opleiding

Hier speelt de vraag: hoe leiden we onze jeugdtrainers goed en degelijk op

2. Werving / Opbouw teams

Werving van jeugdleden betekent een betere opbouw van jeugdteams

Werving van jeugdtrainers betekent meer armslag

3. Technische zaken

Hier speelt de vraag: hoe kunnen we meer handvatten bieden. Daarbij het schrijven van een nieuw technisch plan. 

Punt 1 is op een aantal punten al uitgewerkt en onder begeleiding van Jantine werden er vele punten besproken en zelfs al in gang gezet. 

Half februari zal deze groep de andere punten gaan invullen en uitwerken. 

Uiteraard zal er communicatie plaats vinden naar de jeugdtrainers, het bestuur en de rest van de club. 

Namens Jantine en de JeCo's 

Christiaan Schaafsma

Technische Commissie

jeugdbeleid