Hoe gaan wij met vertrouwenskwesties om?

Hoe gaan wij met vertrouwenskwesties om?

Hoewel we hopen nooit in de situatie te komen, kan het toch onverhoopt gebeuren dat er iets is waar je hulp nodig hebt.
Is er een probleem ontstaan met je trainer of met een medespeler of een ander lid van de club?
Wil je ergens over praten wat je dwars zit in de vereniging en kan je het niet met je trainer bespreken?

Ga dan naar de Vertrouwenspersoon, Jeugdcoördinator of Contactpersoon TC, zij kunnen je verhaal vertrouwelijk aanhoren en eventueel de nodige stappen zetten. 

Klik hier voor de gegevens van onze contactpersonen:

Janneke van der Leest, Vertrouwenspersoon

Manon Brander, Jeugdcoordinator

Fred Pera, Voorzitter Technische commissie

Wat voor gedragsregels zijn normaal bij ons: 

1. Accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
2. Houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
3. Val de ander niet lastig.
4. Berokken de ander geen schade.
5. Maak op geen enkele wijze misbruik van je machtspositie.
6. Scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
7. Negeer de ander niet.
8. Doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
9. Vecht niet, gebruik geen geweld, bedreig de ander niet, neem geen wapens mee.
10. Kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
11. Geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
12. Stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
13. Als iemand je hindert of lastig valt, vraag hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag dan een ander om hulp.
14. Help elkaar om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur of de vertrouwenspersoon.
15. Bovenstaande regels gelden ook bij communicatie via social media zoals Facebook, Whatsapp en Twitter.

Gedragsregels voor trainers en begeleiders:
De omgangsregels kunnen gezien worden als algemene uitgangspunten voor gedrag. Daarnaast zijn er voor trainers en begeleiders (verder in de tekst begeleiders genoemd) gedragsregels opgesteld omtrent de omgang tussen begeleider en sporter. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter.
Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan zal het bestuur ingrijpen en de nodige maatregelen treffen.

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer. Indien nodig worden per activiteit nadere regels gesteld. De regels worden voorafgaande aan de activiteit aan de deelnemers en ouders bekend gemaakt.
8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

Reacties zijn gesloten.

error

Vind je onze site leuk? Laat het weten via onze Socials :)

Instagram